Personlig effektivitet

 

54 produktchefer, globalt placerade, befann sig i en extrem arbetssituation. Man behövde adressera någon form av aktivitet för att hantera läget.

Apputveckling

 

Försäkringsbolaget sökte efter en lösning som skulle underlätta för skadereglerare att i fält, på ett enkelt sätt, registrera ärenden. Vi blev kontaktade.

Excel

 

Delar av organisationen låg efter kunskapsmässigt i Excel relativt sina arbetsuppgifter. Det var samtidigt problematiskt att skicka medarbetare på flera dagars utbildning.

Policy i Outlook och utbildning

 

Industriföretaget hade nåtts av information i medarbetarenkäter, och via deras företagshälsovård, att stressnivåer var höga i organisationen. En orsak härleddes till mejlhantering och begränsade kunskaper i deras mejlklient Microsoft Outlook.

Kommunikation och ledarskap

 

Läkemedelsbolaget hade linjechefer som mötte medarbetare i diverse situationer. Dessa chefer hade inte personalansvar men hamnade i situationer som inte alltid var självklara att hantera. Man saknade kompetens vilket upplevdes som jobbigt och frustrerande.

Policy i Notes och utbildning

 

Efter många års samarbete fick vi information om att vår kunds medarbetare upplevde en aldrig sinande förväntan om att var ”online”. När vi lyssnade in organisationen ytterligare så fanns det fler problemställningar att ta tag i.

Office 365

 

En kommun, vars organisation består av både tjänstemän och politiker, skulle få en positiv känsla och upplevelse inför övergången till Office 365.

Mallar i Powerpoint

 

Industriföretaget hade haft utvecklare inne för att ta fram mallar i Powerpoint. Lösningen nådde inte upp till bolagets krav och vi blev kontaktade.

Personlig effektivitet

Uppdrag

54 produktchefer på telekombolaget hade en extrem arbetssituation. Man behövde adressera någon form av aktivitet för att hantera läget.

Genomförande

Samtliga produktchefer kom till Sverige och vi levererade under ett antal hektiska veckor vår kurs i Personlig effektivitet.

Resultat

Deltagarna fick en struktur, ett mindset och ett effektivt arbetssätt att applicera på sin vardag. Det blev en fantastisk aktivitet med mycket positiv feedback.

Apputveckling

Uppdrag

Försäkringsbolaget sökte efter en lösning som skulle underlätta för skadereglerare att i fält, på ett enkelt sätt, registrera ärenden. Vi blev kontaktade.

Genomförande

Vi tog fram en app för iPad som man på ett enkelt sätt kan logga data i. Informationen laddas upp i databaser och registreras enligt uppsatt rutin.

Resultat

Ökad effektivitet, minskat antal felkällor och ökad kvalitet i ärendehanteringen.

Excel

Uppdrag

Delar av organisationen låg efter kunskapsmässigt i Excel relativt sina arbetsuppgifter. Det var samtidigt problematiskt att skicka medarbetare på flera dagars utbildning. 

Genomförande

Vi genomförde utbildningar på plats i organisationen. Vi skapade för- och eftermiddagsgrupper. Dessutom gick man bara ett utbildningspass i veckan men under flera veckor.

Resultat

Uppdelade grupper och utbildning på plats gjorde att produktionen inte behövde gå ner. Det pedagogiska värdet blev stort då det fanns utrymme för rejält med träning mellan respektive utbildningstillfälle.

Policy i Outlook och utbildning

Uppdrag

Industriföretaget hade nåtts av information i medarbetarenkäter, och via deras företagshälsovård, att stressnivåer var höga i organisationen. En orsak härleddes till mejlhantering och begränsade kunskaper i deras mejlklient Microsoft Outlook.

Genomförande

Vi tog inledningsvis fram en Outlook Policy som baserades på best practice, våra erfarenheter och medarbetarnas önskemål. Policyn förankrades i ledningsgruppen och som sedan implementerades ute i bolagen genom en utbildningsinsats i Outlook vilken höjde kompetensen avsevärt .

Resultat

Vi mätte insatsen före och efter initierade aktiviteter. Resultaten var anmärkningsvärda. Bland annat noterades minskade stresspåslag av företagshälsovård samt minskad arbetstid i Outlook med i snitt 2 timmar per medarbetare och vecka. 

Kommunikation och ledarskap

Uppdrag

Läkemedelsbolaget hade linjechefer som mötte medarbetare i diverse situationer. Dessa chefer hade inte personalansvar men hamnade i situationer som inte alltid var självklara att hantera. Man saknade kompetens vilket upplevdes som jobbigt och frustrerande.

Genomförande

Vi tog fram en utbildning där vi under tre dagar utbildade linjecheferna i hur man leder och coachar personal när du inte har ett uttalat personalansvar. 40066#140066

Resultat

En stor upplevd trygghet hos deltagarna. Minskade konflikter och ett helt annat klimat i produktionen. 

Policy i Notes och utbildning

Uppdrag

Efter många års samarbete fick vi information om att vår kunds medarbetare upplevde en aldrig sinande förväntan om att var ”online”. När vi lyssnade in organisationen ytterligare så fanns det fler problemställningar att ta tag i.                                               

Genomförande

Ledningen i bolaget fick ta fram nya riktlinjer för hur man skulle arbeta med, i detta fallet mejl och kalendern i Lotus Notes. När man förväntades svara på mejl, hur mötesbokning skulle ske etc etc. Vi tog tillsammans med bolaget fram en policy samt utbildning för 181 personer på huvudkontoret för att implementera densamma.

Resultat

En helt annan förståelse från chefer. Ett lugn bland medarbetare. En märkbart positiv upplevelse för deltagarna.                                                                                   

Office 365

Uppdrag

En kommun, vars organisation består av både tjänstemän politiker, skulle få en positiv känsla och upplevelse inför övergången till Office 365. 

Genomförande

Vi tog fram inspirationsseminarier som skiljde sig något åt beroende på målgrupp. Under 2-3 timmar per seminarium gick vi igenom möjligheter och nyheter med Office 365 samt rekommenderade arbetssätt i den specifika organisationen.

Resultat

Deltagarna fick snabbt en uppfattning om vad som komma skulle när väl migreringen skulle genomföras samt kunskap om de möjligheter som fanns och hur man kunde använda sig av dessa i sitt dagliga arbete. 

Mallar i Powerpoint

Uppdrag

Industriföretaget, med global verksamhet, hade haft utvecklare inne för att ta fram mallar i Powerpoint. Lösningen nådde inte upp till bolagets krav och vi blev kontaktade.

 

Genomförande

Vi arbetade upp den befintliga mallen för Powerpoint så att den kunde användas i produktion. Parallellt arbetade vi med att ta fram det som skulle bli det slutgiltiga resultatet. Vi byggde om Powerpoint och skapade ett för företaget unikt mallsystem med anpassad funktionalitet kopplat till bolagets grafiska profil.

Resultat

En fullt ut fungerande mall med massor av funktionalitet anpassad till organisationens högt ställda krav.